Informacja dotycząca gwarantowania depozytów w BS Santok


Uprzejmie informujemy, że depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Santoku są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), instytucję chroniącą środki pieniężne zgromadzone w bankach, powołaną ustawą z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst pierwotny Dz.U. z 1995r. Nr 4. poz. 18 z późn. zm.).
Kwota depozytów nie przekraczająca równowartości 100 000 euro objęta jest gwarancją w 100%.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:
- osób fizycznych,
- osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
- jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
- szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Depozyty nie podlegające ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego:
- Skarbu Państwa,
- instytucji finansowych takich jak: Banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,
- podmiotów, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat,
- kadry zarządzającej Bankiem oraz jego głównych akcjonariuszy (posiadających, co najmniej 5% akcji banku).

Nie podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego depozyty wynikające z dokonanych z bankiem:
- czynności bankowych nie potwierdzonych wystawionym przez bank dokumentem imiennym lub imiennym świadectwem depozytowym w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (np. wierzytelność wynikająca z bankowego papieru wartościowego wydanego na okaziciela),
- czynności innych niż czynności bankowe.

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:
- kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym Banku,
- w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarantowana do wysokości gwarancji.


Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego wg kursu NBP z dnia upadłości.

Po ogłoszeniu upadłości środki gwarantowane wypłacane są przez zarządcę lub syndyka masy upadłości w miejscach i terminach podanych do wiadomości publicznej. Można je odbierać przez 5 lat od dnia ogłoszenia upadłości Banku (po tym okresie roszczenia z tytułu gwarancji depozytów przedawniają się). Należne środki są wypłacane w siedzibie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Od 2011 roku obowiązuje skrócony termin wypłaty środków gwarantowanych - do 20 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności Banku.

Dane o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Santoku znajdują się w siedzibie centrali banku a wszelkich informacji udziela Zarząd. Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów można uzyskać pod adresem www.bfg.pl lub otrzymać telefonicznie pod bezpłatną infolinią 0 800 569 341 a także pod numerami telefonów: 22 58 30 942; 22 58 30 943; 22 58 30 945.