Dane finansowe Banku za 2017


1. Opinia biegłego niezależnego rewitenta Pobierz

2. Bilans Banku Pobierz

3. Pozycje pozabilansowe Pobierz

4. Rachunek zysków i strat Pobierz

6. Rachunek przepływów pieniężnych Pobierz

6. Zestawienie zmian w kapitale własnym Pobierz