Dane finansowe Banku za 2018


1. Opinia biegłego, niezależnego rewitenta Pobierz

2. Aktywa Pobierz

3. Pasywa Pobierz

4. Pozycje pozabilansowe Pobierz

5. Rachunek przepływów pieniężnych Pobierz

6. Rachunek zysków i strat Pobierz

7. Zestawienie zmian w kapitale własnym Pobierz