Aktualności


Zarząd Banku Spółdzielczego w Santoku działając na podstawie §15 ust.6 Statutu Banku zawiadamia o Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Santoku, które odbędzie się w dniu 21 maja 2019 roku o godz. 13:00 w sali okolicznościowej MAKO w Wawrowie nr 104.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie Regulaminu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku i sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz projektów uchwał.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za rok 2018 wraz z oceną stosowania zasad ładu korporacyjnego i polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Santoku.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2018 r.,

2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku za rok 2018 r.,

3) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018 r. wraz z oceną polityki ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Santoku i polityki wynagradzania Banku,

4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2018 r.,

5) indywidualnej następczej oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej za 2018 r.,

6) kolegialnej następczej oceny Rady Nadzorczej Banku za rok 2018 r.,

7) podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r.,

8) ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Santoku może zaciągnąć w roku 2019,

9) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej na rok 2019,

10) zatwierdzenia wniosków polustracyjnych,

11) połączenia się Banku Spółdzielczego w Santoku z Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym Międzyrzecz.


11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie obrad.