Outsourcing


Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 111 b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo Bankowe, dotyczącym ogłaszania przez Bank informacji o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1, uzyskujących dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową podczas wykonywania na rzecz Banku czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, Bank Spółdzielczy w Santoku informuje, iż zawarł umowę w sprawie dokonywania czynności z zakresu technologii informatycznych, bezpośrednio związanych z działalnością bankową, z następującym przedsiębiorcą:

SoftNet Sp. z o. o.
adres: ul. Pana Tadeusza 8, 30-727 Kraków,
KRS 0000181332, REGON 350506978, NIP 6780052374.


Poczta Polska S.A.
adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,
KRS 0000334972, REGON 010684960, NIP 5250007313.