Udziały członkowskie


Działalność Banku Spółdzielczego prowadzona jest w oparciu o polski kapitał, właścicielami są członkowie – osoby fizyczne i prawne. Aby zostać członkiem Banku Spółdzielczego w Santoku, należy wypełnić deklaracje członkowską, zadeklarować udziały i wpłacić wpisowe. Osoba fizyczna obowiązana jest wpłacić 1 udział, osoba prawna 10 udziałów. Każdy Członek BS może posiadać większą liczbę udziałów, wszyscy jednak mają równe prawa i obowiązki.

Członkowie Banku Spółdzielczego w Santoku mają prawo m. in. do:

- udziału w Zebraniach Grup Członkowskich i Zebraniu Przedstawicieli,

- wybierania i bycia wybieranym do organów Banku Spółdzielczego,

- uczestniczenia w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania udziałów zgodnie z uchwałą Zebrania Przedstawicieli w tej sprawie,

- zgłaszania do rozpatrzenia wniosków na działalność Banku,

- zapoznawania się z rocznym sprawozdaniem z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym Banku i opinią biegłego rewidenta,

Członkostwo ustaje na skutek:

- wystąpienia z Banku (za wypowiedzeniem wynoszącym 90 dni),

- wykreślenia z rejestru członków Banku,

- wykluczenia z Banku,

- śmierci członka Banku – ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć,

- ustania osoby prawnej będącej członkiem Banku – ze skutkiem od dnia jej ustania.

Zapraszamy chętnych w celu nabycia udziałów do naszego Banku. Powiększając kapitały Banku, powiększasz jego możliwości i rozmiary działalności.