Ubezpieczenia


Ubezpieczenia - TUW Concordia Polska

TUW Concordia Polska jest Towarzystwem działającym na rynku ubezpieczeniowym od 1997 roku. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w swojej formie działania posiada takie cechy i walory, które są najbardziej przyjazne dla środowisk samorządowych klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Specjalnością firmy są ubezpieczenia:

§ majątkowe,

§ komunikacyjne,

§ rolne, oferowane dla gmin, samorządów oraz klientów Banków Spółdzielczych.

Rokrocznie firma znajduje się w czołówce rankingu najlepszych Towarzystw Ubezpieczeniowych w Polsce.
Rodzaje ubezpieczeń


Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie majątkowe oferowane są klientom indywidualnym. Zapewniają wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego mienia na skutek działania ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z napadem lub rabunku. Nasi Klienci mogą ubezpieczyć nie tylko swoje mieszkanie czy dom, ale także mienie swoje i mienie powierzone im w transporcie.


Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne zapewniają odszkodowanie za uszkodzenie lub utratę pojazdu oraz za szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu.

Ubezpieczenia komunikacyjne obejmuje:

§ obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

§ Auto – Casco,

§ ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierowcy i pasażerów,

§ ubezpieczenie Assistance.


Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenie rolne chronią polskich rolników oraz ich majątek.

Ubezpieczenia rolne obejmują:

1. Ubezpieczenia obowiązkowe:

§ ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym od zdarzeń losowych,

§ ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego gospodarstwa rolnego.

2. Ubezpieczenia dobrowolne:

§ ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym,

§ ubezpieczenie maszyn rolniczych,

§ ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób prowadzących gospodarstwa rolne oraz ich rodzin,

§ ubezpieczenie zwierząt od padnięcia lub skierowania na ubój z konieczności,

§ ubezpieczenie płodów rolnych od zdarzeń losowych.


Ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenia osobowe (następstw nieszczęśliwych wypadków - NNW oraz kosztów leczenia - KL), przeznaczone są dla osób prowadzących aktywny tryb życia, zarówno zawodowy jak i prywatny. Są oni często narażeni na różnego rodzaju wypadki. Dlatego dzięki ubezpieczeniom NNW mogą pozwolić sobie na zabezpieczenie codziennych dojazdów do szkoły lub pracy, działalności sportowej lub organizowanych wycieczek.


Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenia OC odpowiedzialności cywilnej jest ubezpieczeniem chroniącym ubezpieczonego przed roszczeniami osób trzecich za szkody wynikające z prowadzenia określonej w umowie działalności, z tytułu posiadania określonego mienia lub z tytułu wykonywania określonego w umowie zawodu.