Inne usługi


Gwarancje Bankowe

Gwarancja bankowa jest to samodzielne zobowiązanie banku do zapłaty beneficjentowi gwarancji (podmiotowi uprawnionemu) kwoty wskazanej w gwarancji (sumy gwarancyjnej) w przypadku, gdy zleceniodawca gwarancji, na którego zlecenie gwarancja została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania. Zapłata na rzecz beneficjenta gwarancji następuje bezpośrednio przez bank gwarantujący (bank zleceniodawcy) bądź za pośrednictwem innego banku po spełnieniu przez beneficjenta gwarancji określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone na podstawie określonych w umowie gwarancji dokumentów, np. faktur czy dokumentów przewozowych. Jest to skuteczny instrument podnoszący bezpieczeństwo transakcji i ograniczający ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahenta. Z chwilą wejścia gwarancji w życie staje się ona instrumentem działającym niezależnie od ważności podstawowego stosunku prawnego (np. umowy handlowej) między zleceniodawcą i beneficjentem.Leasing

Leasing jest szczególną formą finansowania inwestycji, umożliwiającą inwestorowi dostęp do różnych dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu. W szerokim znaczeniu leasing obejmuje transakcje polegające na oddaniu przez jedną stro­nę (leasingodawcę) drugiej stronie (leasingobiorcy) rzeczy do odpłatnego użytkowania na określonych zasadach. Umożliwiamy Klientom dostęp do środków trwałych, oferując bezpieczny i nowoczesny pakiet usług finansowych. Wybór leasingu jako narzędzia finansowania inwestycji nie wymaga dopełnienia wielu formalności. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w Banku Spółdzielczym w Santoku.